vandermolen-ggz
Relatie- en gezinstherapie

Privacy policy

 

Ik hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en doe er alles aan om uw privacy te waarborgen. Ik ga zorgvuldig om met persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat ik in ieder geval:  

 • uw persoonsgegevens verwerk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt (zie hieronder);  
 • niet meer persoonsgegevens verwerk dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt (zie hieronder);  
 • uw uitdrukkelijke toestemming vraag als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;  
 • passende maatregelen heb genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen;  
 • geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt (zie hieronder);  
 • op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze zal respecteren.  

Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft over uw privacy dan kunt u contact met mij opnemen. 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Ik verwerk contactgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres) die een cliënt zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, digitaal (via e-mail), of via het invullen van het formulier bij het eerste contact heeft verstrekt voor het onderhouden van contact, voor het uitnodigingen van bijeenkomsten en voor het uitwisselen van informatie waar de cliënt zelf om heeft gevraagd.

Ik verwerk persoonsgegevens (naam, geboortedatum, gegevens over de gezondheid) die een cliënt zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, digitaal (via e-mail), of via het invullen van het contactformulier heeft verstrekt voor het verlenen van de dienst aan de cliënt.

Ik verwerk persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, verleende dienst, datum van de verleende dienst, factuurnummer en factuurbedrag) voor de facturatie.

Ik verwerk persoonsgegevens (factuur, transactieoverzicht van de bank met naam, bankrekeningnummer, factuurnummer en factuurbedrag) voor het opstellen van de jaarrekening (met balans en winst- en verliesrekening) en de belastingaangifte.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Ik maak gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de facturatie; 
 • het verzorgen van de jaarrekening (met balans en winst- en verliesrekening) en de belastingaangifte.

Met elke derde partij heb ik een verwerkersovereenkomst afgesloten. In die overeenkomst maak ik afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik uw persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Ook kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Al uw persoonsgegevens sla ik op in uw persoonlijk dossier; ik bewaar uw persoonlijk dossier tot maximaal 1 jaar na het voldoen van de laatst openstaande factuur. Financiële gegevens bewaar ik 7 jaar na vastlegging van de gegevens.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens mij via een verwerkingsovereenkomst van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van uw gegevens;
 • mijn computer waarop ik uw persoonsgegevens bewaar, is beveiligd met een wachtwoord die ik periodiek wijzig; het beveiligen van systemen met wachtwoorden en het periodiek wijzigen van wachtwoorden vraag ik ook van degenen die via de verwerkingsovereenkomst van uw gegevens kennis kunnen nemen;
 • ik maak periodiek een beveiligde back-up van uw persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • ik neem maatregelen om te voorkomen dat mijn computer en back-up in handen van derden vallen.

Wijzigingen Privacy policy

Deze Privacy policy kan wijzigen als de situatie daarom vraagt, bijvoorbeeld als de wet- en regelgeving wijzigt. De meest actuele versie vindt u op www.vandermolen-ggz.nl. Het is verstandig die website regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met de meest actuele versie. 

Rechten, vragen, klachten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten rectificeren, te laten verwijderen, over te laten dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u met mij contact opnemen.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop ik persoonsgegevens verwerk, kunt u contact met mij opnemen. Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contactgegevens

Contact